Przymiotnik - Język Francuski

Przymiotnik - L'Adjectif

Przymiotnik - część mowy określająca cechy i właściwości ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk.

 

Miejsce przymiotnika w zdaniu Rodzaj męski i żeński przymiotnika Liczba mnoga przymiotnika Stopniowanie przymiotnika

Miejsce przymiotnika w zdaniu w języku francuskim

1) Większość przymiotników stawia się po rzeczowniku.

Np.:

une table ronde okrągły stół
la langue française język francuski)

2)W języku francuskim są jednak przymiotniki, które stawiamy przed rzeczownikiem.

beau ładny
vieux stary
joli ładny
bon gruby, tłusty
mauvais zły
petit mały
prochain następny
dernier ostatni
nouveau nowy
grand duży

3)Cześć przymiotników zmienia swoje znaczenie w zależności od tego czy znajduje się przed czy po rzeczowniku
np.:

un jeune professeur

nauczyciel z krótkim stażem

un professeur jeune

nauczyciel w młodym wieku

un brave homme

miły człowiek

un homme brave

odważny człowiek)

Un grand homme

wybitny człowiek

un homme grand

wysoki człowiek

Un pauvre homme

nieszczęśliwy człowiek

un homme pauvre

ubogi człowiek

Rodzaj męski i żeński przymiotnika w języku francuskim.

Język Francuski wymaga od nas, aby przymiotnik miał taką samą formę jak rzeczownik, którego opisuje (tzw. Uzgadnianie formy). Np. Jeśli chcemy opisać rzeczownik w formie męskiej i mnogiej, to przymiotnik go określający także będzie w formie męskiej i mnogiej.

Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotnika -język francuski

Zazwyczaj w języku francuski, dodaje się na końcu przymiotnika końcówkę –e do formy męskiej.

Np.:

forma męska forma żeńska

joli

(ładny)

jolie

(ładna)

petit

(mały)

petite

(mała)

pur

(czysty)

pure

(czysta)

A co gdy na końcu formy męskie występuje końcówka –e? Po prostu jest tylko jedna forma dla rodzaju męskiego i żeńskiego. np.:

rouge czerwony
facile łatwy
calme spokojny

np.: un calme homme (spokojny człowiek), une calme femme (spokojne kobieta)

Przymiotniki, w których następuje zmiana końcówki przy tworzeniu formy żeńskie – język francuski.

koncówka w rodz. męskim koncówka w rodz. żeńskim forma męska forma żeńska
-er –ère

cher

(dumny)

chère

(dumna)

-el -elle

naturel

(naturalny)

naturelle

(naturalna)

et ète

complet

(kompletny)

complète

(kompletna)

-c -que

public

(publiczny)

publique

(publiczna)

-f

 

–ve

actif

(aktywny)

active

(aktywna)

-g –gue

long

(długi)

longue

(długa)

-eux –euse

joyeux

(wesoły)

joyeuse

(wesoła)

-il -ille

gentil

(delikatny)

gentille

(delikatna

-en -enne

européen

(europejczyk)

européenne

(europejka)

-on -onne

bon

(dobry)

bonne

(dobra)

-os –osse

gros

(tłusty)

grosse

(tłusta)

teur -teuse menteur (fałszywy) mentese (fałszywa)
-trice conservateur (konserwatywny) conservatrice (konserwatyna)
-eur -euse

joueur

(grający)

joueuse

(grająca)

-eau -elle

beau

(ładny)

belle

(ładna)

Liczba mnoga przymiotnika – język francuski

W języku francuskim liczbę mnogą tworzy się poprzez dodatnie do przymiotnika w formie pojedynczej końcówki –s.

forma pojedyncza forma mnoga

Le petit chien

(mały pies)

les petits chiens

une robe courte

(krótka sukienka)

des robes courtes

(krótkie sukienki)

Szczególne przypadki tworzenia liczby mnogiej w rodzaju męskim – język francuski

koncówka w formie poj.

koncówka w formie mnogiej

forma pojedyncza forma mnoga
al - ax

un homme brutal

(brutalny mężczyzna)

des hommes brutaux

(brutalni mężczyzni)

-s lub –x

(nie zmienia formy)

un mur bas

(wysoki mur)

des murs bas

(wysokie mury)

-eau eaux

un film nouveau

(nowy film)

des films nouveaux

(nowe filmy)

 

Szczególna odmiana przymiotników w rodzaju męskim beau, nouveau, vieux w języku francuskim

Język francuski sprawia nam kłopot przy odmianie tych trzech przymiotników (beau, nouveau, vieux), gdyż forma męska w liczbie mnogiej zmienia się, gdy przymiotnik stoi przed słowem zaczynającym się na spółgłoskę albo „h” nieme.

 

przed spółgłoską przed samogłoską i "h" niemym

un beau chemisier

(piękna koszula)

un bel hôtel

(piękny hotel)

un nouveau livre

(nowa książka)

un nouvel appartament

(nowe mieszkanie)

un vieux bâtiment

(start budynek)

un vieil ami (stary przyjaciel)

Przymiotniki będące nazwami kolorów w języku francuskim

Uwaga! – pamiętaj że w języku francuskim przymiotniki będące nazwami kolorów nie uzgadnia się ani z rodzajem ani z liczbą rzeczownika, któremu odpowiadają.
np.: une robe noir (czarna sukienka) - przymiotnik noir nie zmienił formy.

Stopniowanie przymiotników

Tak jak język polski język francuski posiada trzy stopnie przymiotników: stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy

Stopniowanie przymiotników wyrażających wyższość

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
przymiotnik plus + przymiotnik + que le plus + przymiotnik
Jean est grand. Jean est plus grand que Pierre. Jean est le plus grand dans le bureau.
Jean jest wysoki. Jean jest wyższy od Pierra . Jean jest najwyższy w biurze.

Stopniowanie przymiotników wyrażających niższość

Język Francuski odróżnia się od języka polskiego występowaniem specyficznej formy gramatycznej. Do określenie stosunku wyrażającego niższość używamy przysłówka "moins". Przyjrzyj się przykładowi w języku polskim -napiszemy "Pierre jest niższy od Jeana". Używamy przymiotnika niższy. Tłumacząc to zdanie na język francuski możemy napisać: "Pierre est moin grand que Jean". Do stopniowanie przymiotnika grand ( duży) używamy przysłówka "moins". "Moins grand" dosłownie oznacza mniej (moins) większy (grand). Ta konstrukcja sprawia nam Polakom problemu przy tłumaczeniu języka francuskiego na język polski, gdyż konstrukcja mniej-większy (oznaczającą mniejszy), nie występuje w języku polskim.

Stopień równy Stopień wyższy mniejszego natężenia cechy Stopień najwyższy mniejszego natężenia cechy
przymiotnik moins + przymiotnik + que le moins + przymiotnik
Jean est grand. Pierre est moin grand que Jean. Pierre est le moins grand dans le bureau.
Jean jest wysoki. Pierre jest niższy od Jeana. Pierre jest najniższy w biurze.

Stopniowanie przymiotników wyrażających jednakowe natężenie cechy.

Jednakowe natężenie cechy
aussi + przymiotnik + que
Jean est aussi grand que Pierre.
Jean jest tego samego wzrostu co Pierre.

Stopniowanie przymiotników nieregularnych w jezyku francuskim.

Język Francuski posiada trzy przymiotniki, których odmiana jest nieregularna: bon, petit, mauvais.
stopień równy stopień wyższy stopień najwyższa
bon (dobry)

meilleur

(lepszy)

le meilleur

(najlepszy)

petit

(mały)

moindre

(mniejszy)

le moindre

(najmiejszy)

mauvais

(zły)

pire

(gorszy)

le pire

(najgorszy)